OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmedir

Ankara Ofis Yem Gıda ve Makine San. Tic. A.Ş. (Ticaret Sicil No: 624-ÇUBUK) (Şirket) olarak Veri Sorumlusu” sıfatıyla Kanun kapsamında, ticari faaliyetlerimiz esnasında yasal gereklilik ve meşru menfaatlerimiz kapsamında sizlerin kişisel verilerinizi tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz ile işleme faaliyeti gerçekleştiriyoruz.

 Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Hukuki Sebepler

Şirketimizden alacağınız ya da şirketimize vereceğiniz ürün ve hizmetler nedeni ile kuracağımız ilişki kapsamında; kişisel verilerinizi Kanun’un 5.maddesinin 2. Fıkrasında yer alan aşağıdaki hukuki sebeplerle işliyoruz:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Şirketimizle imzaladığınız sözleşme veya bu sözleşmenin yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın oluşması, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Özel nitelikli kişisel verileriniz için ise; açık rızanızın bulunması.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Yasal zorunluluk kapsamında sattığımız ya da aldığımız ürün, verdiğimiz ya da aldığımız hizmetler ile bunlara ilişkin tekliflerin oluşturulması,
 • BDDK, MASAK, GİB, Tarım ve Orman Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek,
 • Gerçekleşen ticari faaliyetteki ya da iş akdine ait işlemlerde işlemi yapan kişinin bilgilerini tespit edebilmek için kimlik, adres veya konum gibi gerekli diğer bilgilerinizi kaydetmek,
 • Acil durumlarda ya da önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden ulaştırmak,
 • Müşteriye özel ürün, hizmet, teklif faaliyetlerini planlamak ve gerçekleştirmek, pazarlama ve reklam profilleme ve segmentasyon yapmak, müşteri ilişkilerini yönetmek, analiz çalışmalarında kullanmak, istatistiki çalışmalar yapmak.
 • İşyeri güvenlik uygulamaları nedeniyle binalarımızda kamera görüntülerini kaydetmek,
 • İdari, hukuki yükümlüklerimizi ve sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğini yerine getirmek.

 Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşıyoruz?

Eğer gerekirse kişisel verilerinizi yalnızca Kanun’da izin verilen kişi ve kuruluşlarla paylaşıyoruz. Bu kişi ve kuruluşlar şu şekilde sıralanıyor: Vergi Mevzuatı kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığına, Finansal işlemler için Bankacılık Kanunu ve mevzuatta izin verilen kişiler, kuruluşlar, finansal kuruluş olarak sayılan kurumlar ve diğer üçüncü kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurt içi ve yurt dışı bankalar,

Şirketin yönetimi ve ticari faaliyetleri yürütülmesi amacı ile hâkim hissedar ile ayrıca iş ve çözüm ortakları ile paylaşılabilir.

Şirket kişisel verileri, Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerine aktarabilecektir.

Ayrıca belirlenen şartlar ve verilen dâhilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük, Şubeler, telefon ya da İnternet sitesi ve e-posta gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

 Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) maddelerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak; Noter vasıtası ile posta, kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza ile e-posta ya da şahsen iletebilirsiniz. 

* Kişisel veri envanter çalışmasında herhangi bir değişiklik olduğunda, Şirketimiz bu bilgilendirmeyi güncelleyecektir.

 

Dikkat!

Eski versiyon bir Chrome kullanmaktasınız. Tüm fonksiyonların hatasız olarak çalışabilmesi için güncel bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak en yeni sürüme erişebilirsiniz.

En Yeni Sürüm

Dikkat!

Eski versiyon bir Firefox kullanmaktasınız. Tüm fonksiyonların hatasız olarak çalışabilmesi için güncel bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak en yeni sürüme erişebilirsiniz.

En Yeni Sürüm

Dikkat!

Eski versiyon bir IE kullanmaktasınız. Tüm fonksiyonların hatasız olarak çalışabilmesi için güncel bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak en yeni sürüme erişebilirsiniz.

En Yeni Sürüm

Dikkat!

Eski versiyon bir Opera kullanmaktasınız. Tüm fonksiyonların hatasız olarak çalışabilmesi için güncel bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak en yeni sürüme erişebilirsiniz.

En Yeni Sürüm

Dikkat!

Eski versiyon bir Safari kullanmaktasınız. Tüm fonksiyonların hatasız olarak çalışabilmesi için güncel bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak en yeni sürüme erişebilirsiniz.

En Yeni Sürüm